استقبال آیت الله العظمی صافی از شعر قیصر امین‌پور
42 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2013 10:17:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

بسم الله الرحمن الرحيم

در پشت نامه استفتاء، سه بيت شعر شيوا و غرّا مرقوم بود كه از شوق و شور و اشتياق سراينده و نويسنده به آستان فرشته پاسبان آقا حضرت صاحب الزمان، ارواح العالمين له الفداء، حكايت داشت:"

طلوع مي كند آن آفتاب پنهاني

ز سمت مشرق جغرافياي عرفاني

دوباره پلك دلم مي پرد،نشانه‌ي چيست ؟

شنيده ام كه مي‌آيد كسي به مهماني

كسي كه سبزتر از هزار بار بهار

كسي، شگفت كسي آن چنان كه مي داني

حقير نيز در اقتباس و استقبال از اين اشعار، ابياتي را سروده و تقديم داشتم. اميد است به شرف و افتخار قبول، نايل شود؛ ان الهدايا علي مقدار مهديها

 زهى جمال رخش كرده پرتو افشانى * به ماه چارده و آفتاب رخشانى
زهى ولى خدا قطب عالم امكان * جهان جود و كَرم پيشواى يزدانى
ظهور قدرت دادار حجت بن حسن * كه ظاهر است از او كبرياى سبحانى
نجات امت مظلوم و خلق مستضعف * اميد مردم محروم و فيض رحمانى
سپهر مجد و شرف، شمس آسمان جلال * جمال غيب ابد، شاه مُلك امكانى
اگر چه پر شده عالم ز فتنه و ز فساد * مسلط‌اند به دنيا جنود شيطانى
به نام صلح و دموكراسى و وطن خواهى * زنند ضربه به شخصيت مسلمانى
گرفته است بشر راه انحراف و خطا * به هر مكان نگرم تيره است و ظلمانى
بگيرد ار همه اقطار، محنت ايام * شب فراق شود هر چه بيش طولانى
بمان به جا و مشو نااميد چون آيد * امام و منجى كل، مقتداى پايانى
سليل احمد مرسل همان كسى كه خدا * عطا نموده به او منصب جهانبانى
جهان، نجات دهد از فساد و استكبار * دوباره زنده كند راه و رسم انسانى
در آورد همگان زير پرچم اسلام * نظام، مى‌نَبُوَد جز نظام قرآنى
ظهور مى‌كُند و مى‌كَند اساس ستم * كند زمين و زمان را ز عدل نورانى
امير معدلت آيين و معدلت گستر * دهد نجات همه خلق از پريشانى
خوش آن زمانه و آن روزگار و آن ايام * خوش آن حكومت و آن عدل و عصر روحانى

7 جمادى الثانيه 1421

لطف الله صافي